GERAGOGIKA
(gerontopedagogika, gerologia, gerontologia edukacyjna)

Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za lata 1982 – 2008


(w-wypożyczalnia, cz-czytelnia)
Przydatne strony www: www.dbp.wroc.pl, www.pbw.bielsko.pl

* * * * *

Książki

 1. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. - 245, [1] s. - Bibliogr.
  w 58461, cz 54697


 2. Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy / Olga Czerniawska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2000. - 206, [2] s.
  w 53642


 3. Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / Jerzy Halicki. - Białystok, 2000. - 184 s. - Bibliogr.
  w 50676
  M.in. uniwersytety trzeciego wieku w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii


 4. Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 214 s. - Bibliogr.
  w 57831


 5. Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości : (w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich) / Agata Chabior. - Radom ; Kielce : Inst. Technologii Eksploatacji, 2000. - 199 s. - Bibliogr.
  w 49341


 6. Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 229 s. - Bibliogr. przy rozdz.
  w 60167, cz 58178


Artykuły z książek
 1. Aktywność kulturalno-oświatowa osób starszych / Artur Fabiś // W: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. – Sosnowiec, 2005. – S. 89-100
  cz 55615


 2. Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości // W: Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. - Warszawa, 2006. - S. 161-181
  w 57752, cz 56984


 3. Edukacja do starości i w starości w kontekście kamieni milowych na drodze życia seniorów / Maria Kuchcińska // W: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / praca zbior. pod red. Marii Kuchcińskiej. – Bydgoszcz, 2004. - S. 145-158
  w 55366, w 54560


 4. Edukacja, integracja i aktywizacja ludzi w starszym wieku: Polska a Europa / Elżbieta Trafiałek // W: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. – Sosnowiec, 2005. – S. 77-86
  cz 55615


 5. Geragogika - dyscyplina pedagogiczna o edukacji w starości i do starości / Elżbieta Dubas // W: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. - Sosnowiec, 2005. - S. 143-154
  cz 55615


 6. Geragogika specjalna - moralnym obowiązkiem naszych czasów / Adam A. Zych, Małgorzata Kaleta-Witusiak // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków, 2006. - S. 27-41
  cz 57566, w 57679, w 57970


 7. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla środowiska / Mieczysław Marczuk // W: Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk – Lublin, cop.2006. – S. 341-398
  cz 57481, w 57560


 8. Ludzie starsi jako użytkownicy Internetu w Stanach Zjednoczonych / Małgorzata Dzięgielewska // W: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje / pod red. Ewy Przybylskiej. - Toruń, 2001. - S. 413-418
  cz 55414


 9. Oświata dorosłych i upowszechnianie wiedzy gerontologicznej / Elżbieta Trafiałek // W: Starzenie się i starość : wybór tekstów z gerontologii społecznej / Elżbieta Trafiałek. – Kielce, 2006. – S. 177-204
  cz 59429


 10. Podłoże, kształtowanie się i narodziny Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Mieczysław Marczuk // W: Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. - Lublin, cop. 2006. - S. 327-339
  cz 57481, w 57560


 11. Potrzeby edukacyjne kobiet w okresie późnej dorosłości / Aleksandra Rzymkowska, Barbara Suchańska, Marta Suchańska // W: Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości / red.nauk. Anna Izabela Brzezińska [i in.]. – Poznań, 2007. – S. 127-146
  cz 59520


 12. Potrzeby edukacyjne ludzi starszych / Grażyna Łój // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów, 2007. - S. 469-477
  cz 58840, w 59281


 13. Profilaktyczno-terapeutyczny wymiar edukacji człowieka w okresie "późnej dorosłości" / Ewa Kochanowska // W: Zagadnienia społeczne : wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Dionizjusza Czubali i Grzegorza Grzybka. - Bielsko-Biała, 2005. - S. 161-17
  cz 55382


 14. Praca wychowawcza z osobami starszymi / Elżbieta Dubas // W: „Warsztaty przyszłości” w naukach o wychowaniu / Elzbieta Dubas. – Kraków, 1997. – S. 65-67
  w 46484


 15. Przygotowanie do starości – wyzwania dla pedagogów / Grażyna Orzechowska // W: Aktualne problemy gerontologii społecznej / Grażyna Orzechowska. – Olsztyn, 2001. – S. 65-80
  w 49388


 16. Różne obszary opieki nad ludzmi starszymi: implikacje edukacyjne / Walentyna Wnuk // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy/ pod red. Wojciecha Horynia i Jana Majewskiego. – Wrocław, 2007. –S. 48-52
  w 60589


 17. Seniorzy w społeczeństwie wiedzy i informacji / Renata Konieczna-Woźniak // W: Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii / red. nauk. Artur Fabiś. – Sosnowiec, 2005. – S. 59-69
  cz 55615


 18. Sposoby starzenia się : postawy ludzi starszych wobec starzenia się / Agata Wiza // W: Dyskursy młodych andragogów 5 / red.nauk. Józef Kargul. – Zielona Góra, 2004. – S.85-89
  w 54502


 19. Starość jako etap rozwoju człowieka / Marta Ułaszewska-Żuk, Mariusz Żuk // W: Bliżej człowieka: konteksty interdyscyplinarne / pod red. Urszuli Dębskiej. – Wrocław, 2006.- [121]-133. – Bibliograf.
  w 56639


 20. Starość, jej sens i zaczenie w procesie wychowania i rozwoju człowieka / Andrzej M. de Tchorzewski // W: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna / praca zb. pod red. Marii Kuchcińskiej. – Bydgoszcz, 2004. – S. 97- 101
  w 55366


 21. Świat wartości osób w wieku emerytalnym a wpływ mediów / Aleksandra Żarkiewicz-Pacak // W: Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2007. - S. 515-524
  cz 57940


 22. Trening umysłu jako forma utrzymania aktywności intelektualnej ludzi starych / Marta Moritz // W: Starość i osobowość / pr. zbior. pod red. Kazimierza Obuchowskiego. – Bydgoszcz, 2002. – S. 113-150
  cz 53971


 23. Uczenie się od nauczyciela i od rówieśników w procesie edukacji artystycznej podejmowanej w okresie późnej dorosłości / Julia Wilowska // W: Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości / red. nauk. Anna Izabela Brzezińska [i in.]. – Poznań, 2007. – S.147- 166
  cz 59520


 24. Uniwersytet trzeciego wieku / Elżbieta Trafiałek // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Batory. – S. 533-545
  cz 55068, w 55365, w 61128-9


 25. Uniwersytet Trzeciego Wieku przykładem samorządnych inicjatyw środowiska ludzi starszych / Renata Konieczna-Woźniak // W: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń, 2005. –S. 225-235
  cz 54781, w 56993


 26. Uniwersytety trzeciego wieku jako forma edukacji ludzi starszych / Helena Hrapkiewicz // W: Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2 A / pod red. Lucyny Frąckiewicz. - Katowice, 2002. – S. 99-109
  cz 53770


 27. Wpływ edukacji na jakość starości : wybrane aspekty / Joanna Wawrzyniak // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. – Wrocław, 2007. – S. [182]-190
  cz 60029, w 60030


Artykuły z czasopism
 1. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenie i śmierci / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2008, nr 1, s. 48-56


 2. Aktywizowanie mieszkańców domów pomocy społecznej / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 90-96


 3. Aktywność społeczna i naukowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku / Olga Czerniawska // Oświata Dorosłych. - 1987, nr 2, s. 109-111


 4. Aleksander Kamiński o roli pedagogiki wobec starości / Barbara Małecka // Edukacja Dorosłych. - 1994, nr 3, s. 31-34


 5. Bezpieczeństwo społeczne ludzi trzeciego wieku w Polsce / E. Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. [25]-31
  Wg encyklopedii Larousse’a dostęp do edukacji wchodzi w zakres pojęcia „bezpieczeństwo społeczne”


 6. „Ciekawe popołudnie” - zajęcia tematyczne dla seniorów : spotkanie : Kamienie-ciężar, budulec, oparcie / Jan Giełas // Wspólne Tematy. – 2008, nr 1, s.31-36


 7. Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? / Ewa Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. [15]-18
  Zakresy treściowe związane z edukacją ludzi dorosłych


 8. Dom artystów weteranów jako nieustanna, edukacyjna wędrówka ku odkrywaniu swojego prawdziwego ja / Małgorzata Strzelecka // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 4, s. [49]-55


 9. Dom dziennego pobytu dla seniorów : gry i zabawy : trenowanie kompetencji - dokończenie : zajęcia edukacyjne. Cz. 2 / oprac. redakcja // Wspólne Tematy. - 2005, nr 6, s. 34-43


 10. Edukacja seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 33-44


 11. Edukacja seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 59-62


 12. Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii – Uniwersytety Trzeciego Wieku / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. – 2003, nr 2, s. [123]-129


 13. Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Dorosłych. - 2004, [nr] 3, s. [57]-61


 14. Edukacja w profilaktyce gerontologicznej / Jolanta Twardowska-Rajewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 30-37


 15. Edukacja w życiu ludzi starych - komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja. - 1997, nr 4, s. 99-106


 16. Edukacja zawodowa i zarobkowanie a satysfakcja życiowa ludzi starszych / Małgorzata Halicka // Edukacja Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. [83]-93


 17. Edukacyjne dylematy pamięci / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. [37]-44


 18. Edukacyjne przesłania Kongresów AIUTA / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych . - 2001, nr 2, s. 9-20
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku


 19. Gerontologia i jej związek z andragogiką / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 2, s. 25-32


 20. Geragogika - dyscypliną pedagogiczną / H. Zalewska-Trafisz // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s.306-307


 21. Geragogika jako kompleks zadań pedagogiki specjalnej / Walter Bachmann // Edukacja. - 1990, nr 1, s. 81- 90


 22. „Mens sana in corpore sano!” - idea i realia / Maria Rotkiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 11/12, s. 11-14
  Łacińska maksyma "W zdrowym ciele zdrowy duch" w literaturze, edukacji i sporcie.


 23. Myślenie i działanie w kategoriach geriatrycznych // Na Temat. - 2006, nr 4, s. 5-10
  10 wyznaczników składających się na kwintesencję opieki i pielęgnacji starszego człowieka


 24. Nigdy nie jesteś zbyt stary, by nauczyć się czegoś nowego / D. Redersen // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 542
  Edukacja dorosłych w Szwecji


 25. Nowe tendencje w uniwersytetach III wieku / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 67-71


 26. O braku zgody na pasywność seniora z demencją / Jan Giełas // Wspólne Tematy. - 2008, nr 6, s. 30- 38


 27. O szerokim rozumieniu muzykoterapii w domu dla seniorów // Na Temat. - 2007, nr 2, s. 17-20


 28. "Open Doors for Europe" - doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 52-59


 29. Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 43-49


 30. Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [15]-22


 31. Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka / Janina Elżbieta Karney // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 103-116


 32. Polska starość demograficzna wyzwaniem dla edukacji / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych. – 1995, nr , s. 19-29


 33. Polski senior a społeczeństwo informacyjne / Łukasz Tomczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 1, s. 14-15
  Niwelowanie cyfrowego wykluczenia


 34. Poradnictwo gerontologiczne / Małgorzata Malec // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 4, s. [43]-51
  Gerontologia wychowawcza (edukacyjna)


 35. Powrót do ławy szkolnej : uczący się senior / Jan Gielas // Wspólne Tematy. - 2005, nr 5, s. 38-42


 36. Program e-kształcenie "Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie" / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 62-67


 37. Przemijanie i śmierć w refleksji andragogicznej / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 1, s. 23-32


 38. Przesłanie Aleksandra Kamińskiego dla współczesnej andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [87]-99


 39. Przygotowanie do starości / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych. – 2003, nr 3, s. [16]-23


 40. Radość ze spotkań w Klubie Seniora / Beata Arabska // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 1, s. 35-42


 41. Rehabilitacja geriatryczna przez pryzmat treningu pamięci i elementów geragogiki // Wspólne Tematy. - 2003, nr 11-12, s. 23-34


 42. Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Monika Grotek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 42-50


 43. SeniorNet - sieć dla osób starszych / Katarzyna Skoczylas // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 67-71
  Edukacja dorosłych w Szwecji


 44. Starość nie radość / Urszula Nowakowska // Edukacja Dorosłych. – 2006, nr - 4, s. 117-121


 45. Starość w zainteresowaniach badawczych pedagogiki społecznej - stan i zadania na przyszłość / Elżbieta Trafiałek // Pedagogika Społeczna. – 2001, nr 1, s. 57-66


 46. "Starzejące się społeczeństwo'' jako wyzwanie dla pedagogiki / w Niemczech // H-W. Wollersheim // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 2, s.133-150


 47. Strategiczny wpływ Narodowego Instytutu Ciągłej Edukacji Dorosłych NIACE na rozwój brytyjskiej edukacji dorosłych / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s. [117]-124


 48. Stymulatory rozwoju ucznia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle teorii samorealizacji A. Maslowa / Grażyna Łój // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1-2, s. 59-66


 49. Sylwetka psychologiczna studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku : wnioski z badań / Wioleta Zgłobicka-Gierut // Wspólne Tematy. - 2007, nr 11/12, s. 54-65


 50. Taniec seniorów jedną z dróg w pracy ze starszymi ludźmi / Annelies Zumtobel // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 1, s. 46-49


 51. Trening sprawności umysłowej seniorów : zadania, gry, ćwiczenia / Jan Gielas // Wspólne Tematy. - 2004, nr 1, s. 34-40


 52. Uczenie (się) starości jako jedno z zadań geragogiki : wsparcie psychosocjalne jako stabilizator emocji seniora / Jan Gielas // Wspólne Tematy. - 2004, nr 5, s. 24-32


 53. Uczestnictwo osób starszych w instytucjach domu pomocy społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku a prezentowane postawy wobec starości (analiza wyników badań) / Urszula Miller // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 49-58


 54. Uczyć się! : sposób na życie. Sposób na starość // Na Temat. - 2007, nr 4, s. 13-15


 55. Uniwersytety Trzeciego Wieku - Ośrodek Edukacji Ludzi Starszych / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych. – 1994, nr 4, s. 31-40


 56. Uniwersytet III Wieku w powiecie chełmskim / Lucyna Kozaczuk // Praca Socjalna. - 2005, nr 2, s. 90-95


 57. Uwarunkowania wychowania do czasu wolnego w rodzinie i w środowisku lokalnym ludzi III wieku / Anna Zawadzka // Edukacja Dorosłych. - 1995, nr 2, s. 39-51


 58. Wokół edukacji osób starszych : kłopoty z nazewnictwem dyscypliny, od gerontologii edukacyjnej do gerantagogii / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 31-39