Ułatwienia dostępu

  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Wstęp

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pbw.bielsko.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej (w skrócie PBW BB):

Telefon: +48 33 812 45 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała

Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pbw.bielsko.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Strona internetowa www.pbw.bielsko.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 04 kwietnia 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW;
  • część publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przez 04 kwietnia 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW BB.

Strona PBW BB posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (jasny, ciemny, odcienie szarości),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zmniejszenia liter na stronie,
  • możliwość nawigacji klawiaturą,
  • możliwość podkreślania linków.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Telefon: +48 33 812 45 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępniania cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Borowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 812 45 77 w. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie grafiki itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej znajduje się w zabytkowym budynku „Pałacyku Rosta”. Wypożyczalnia i Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych znajduje się na parterze budynku. Czytelnia znajduje się na I piętrze budynku.

Do wejścia do budynku od ulicy Komorowickiej prowadzi dziesięć schodów, na parter (do Wypożyczalni i Wypożyczalni zbiorów audiowizualnych), a do Czytelni - na I piętro trzydzieści schodów.

Przestrzenie komunikacyjne na parterze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

W odległości około 250 m od siedziby PBW BB znajdują się przystanki autobusowe.

Przy wejściu do budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00