Ułatwienia dostępu

  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Znak Herbowy - Wojewodztwo Sląskie

znak herbowy KOLOR NA BIALE TLO

RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) lub RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Jolanta Szczupak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Biblioteka realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców Województwa Śląskiego przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizujemy zadania publiczne zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, innymi szczególnymi przepisami prawa oraz Statutem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje:
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, celach statystycznych i informacyjno-promocyjnych placówki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej i będą udostępniane zgodnie zwyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w celu wykonania umowy, w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędnym warunkiem uczestniczenia w organizowanej i prowadzonej działalności przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej i jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj.
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np.nadedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
 6. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.
 7. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych dofunkcjonowania Biblioteki, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.
 8. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lubpublikowane w BIP Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, którejPani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
  • dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania (art. 15 RODO),
  • żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO).
 11. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (art. 77 RODO).
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, żepodanie danych jest dobrowolne.
 14. Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czyzawarcia umowy.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w (art. 22 RODO).
 16. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych wcelu innym niż cel, wktórym dane osobowe zostaną zebrane.

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej przetwarzanych danych osobowych

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek     9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00